Digwyddiad lansio a thrafodaeth banel: Crossed Paths | Miranda Whall

Crossed Paths | Miranda Whall
*Digwyddiad lansio: Panel Discussion | 4 - ... mwy >

Barddoniaeth 2 | Lara Clough

10 Sesiynau | Dydd Mercher 11 Ebrill– 13 Mehefin 2018 | 10.15am – ... mwy >

Trip Maes - Crossed Paths

Taith gerdded greadigol ydy hon, yn dilyn llwybr ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Chester University trip, 2017

Criw Celf

Mae Criw Celf yn brosiect i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed o Ogledd Powys sydd wedi cael eu nodi am fod yn abl a thalentog mewn celf gweledol.   Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r grwp yn dod at eu gilydd o gwmpas 7 gwaith y flwyddyn i gydweithio hefo artistiaid proffesiynol ac i ymweld a arddangosfeydd ac  adran celf gain prifysgol Caer. 

Lawrlwytho: Cyhoeddiad Criw Celf 2017-18

Sut i wneud cais i gymryd rhan yn Criw Celf Oriel Davies

Mae rhaglen Criw Celf yn rhedeg o fis Hydref hyd mis Mawrth bob blwyddyn (gan osgoi adegau allweddol adolygu ac arholiadau).  Mae’r digwyddiadau yn cymryd lle ar Ddydd Sadyrnau neu yn ystod y gwyliau ysgol.

I wneud cais, dylie artistiaid ifanc talentog a brwdfrydig lenwi ffurflen gais ynghyd a danfon  delweddau o’u gwaith.  Byddwn yn derbyn ceisiadau rhwng Mehefin a mis Medi 2018, cysylltwch â ni am fanylion pellach.

Mae 24 o lefydd ar Criw Celf Oriel Davies. Os rydych yn llwyddianus, bydd angen talu ffi o £35 tuag at costau’r gweithgareddau a digwyddiadau gan gynnwys defnyddiau celf a thripiau.

Noder: Mae llefydd yn cael eu cynnig am ddim i blant sy’n derbyn prydiau ysgol am ddim.

Am fwy o fanylion ar sut i wneud cais cysylltwch â:

Bethan Page, Cyd-lynydd Criw Celf, / desk@orieldavies.org / 01686 625041
Neu siaradwch hefo’ch athro/awes Gelf, a gofynnwch i gael eich enwebu i Griw Celf Oriel Davies.

Rhaglen Criw Celf 2-17-18

Profi bod yn ‘Artist Preswyl’ hefo’r Artist Simon Fenoulhet / Hydref 29ain a’r 30ain / Hydref 31ain a Tachwedd 1af

Bydd artistiaid ieuanc talentog Criw Celf yn gweithio ochr yn ochr â’r Artist Preswyl Simon Fenoulhet yn Oriel Davies i brofi beth mae hi fel i fod yn ‘artist preswyl’ eu hunain, tra’n creu gweithiau celf gan ddefnyddio goleuadau, peiriannau ac elfennau electroneg hefo arweiniad arbenigol yr artist.

Ymweliad â’r New Art Gallery Walsall / Sadwrn Tachwedd 18fed

Mae ymweliad blynyddol Criw Celf â’r New Art Gallery Walsall wastad yn boblogaidd hefo’r grwp – mae digon i’w weld yn yr adeilad pedair llawr yma sydd reit yng nghanol y dref. Byddwn yn gweld arddangosfeydd newydd a’r Casgliad Garman Ryan anhygoel.

Parti Nadolig a Sgyrsiau Gyrfaoedd yn y Celfyddydau / Sadwrn Rhagfyr 16eg

Cyfle i glywed am y wahanol ffyrdd y mae artistiaid yn byw ac yn gweithio yn yr 21fed Ganrif, gan gynnwys sgryrsiau Powerpoint gan bobl sy’n gweithio yn y celfyddydau. Bydd bwffe Nadolig yn cael ei ddarparu a bydd amser I edrych o gwmpas yr oriel a’r siop.  Bydd Criw Celf Ceredigion hefyd yn ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad yma.

Ionawr 18fed a’r 27ain 2018: Dosbarthiadau Meistr hefo’r Artist Christine Mills – ymchwilio syniadau a theimladau drwy ddarlunio a chreu.

Mawrth 3ydd 2018: Ymweliad â Adran Celf Gain Prifysgol Caer gan gynnwys sesiynau blasu celfyddydol.

Mawrth 7fed 2018: Bydd gan Criw Celf ac Oriel davies stondin yn Ffair Yrfaoedd Powys, yng Maes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.  Mae hwn yn ddigwyddiad i blant blynyddoedd ysgol 9,10 a 10. Galwch draw i’n gweld ni, ac i ddarganfod mwy am Criw Celf.

Digwyddiadau Diweddar Criw Celf

Mae arddangosfa a ffilm Gwneud ein Marc yn ganlyniad weithdy cydweithredol undydd a gymerodd le yn Rhagfyr 2016 yn Oriel Davies.  Rhoddwyd y criw mewn tri grwp ar hap, a gosodwyd her dwy ran ar eu cyfer - y darn cyntaf oedd i ddyfeisio a chreu eu 'hoffer celf' eu hunain -  ar gyfer hyn darparwyd ystod o adnoddau 'technoleg isel' fel cardfwrdd, hoelion, defnydd, doleni rholwyr paent, gwifren, gynnau glyd, cortyn, tâp a mwy.  Ail ran yr her oedd i gydweithio i ddatblygu dulliau o wneud marciau, a cynlluniau neu darluniau gyda'r offer celf.  Darparwyd papur wal plaen a lino llawr iddynt weithio arno. Cafodd y gweithiau gorffenedig eu harddangos yn Oriel Davies yn Ionawr-Chwefror 2017, ac yna yng Ngŵyl Crai (Gŵyl Gelfyddydau Ieuenctid Cymru) yn Venue Cymru, Llandudno yn Awst 2017.  Roedd hyn yn gyfle gwych i ddathlu llwyddiant a chreadigrwydd Criw Celf yn genedlaethol.

Gwyliwch ffilm Gwneud ein Marc yma.

Darganfyddwch mwy yma>

Mwy o wybodaeth

Bethan Page, Cydlynydd Criw Celf / desk@orieldavies.org / 01686 625041

Mae Criw Celf yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i gefnogi gan Gyngor Sir Powys.