Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Diolch yn fawr

Hoffai Oriel Davies Gallery ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth hael dros y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi sicrhau bod rhaglen arddangosfa a gwasanaethau addysg Oriel Davies yn parhau i gael eu dosbarthu i’r safon uchaf:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Esmée Fairbairn
Cyngor Sir Powys

A diolch yn fawr i’r ymddiriedolwyr am eu cefnogaeth, eu cyfarwyddyd a’u hymrwymiad parhaus:

Andrew Oxenham Cadeirydd
Mae Andrew yn Gyfreithiwr gyda cangen y Drenewydd o Wace Morgan Solicitors. Mae ganddo brofiad cyfreithiol rhagorol, gydag arbenigedd penodol mewn Cyfraith Elusennau, ewyllysiau a phrofiant. Mae ganddo ddiddordeb mawr yn y celfyddydau.

Mick Brown
Mae Mick Brown wedi byw a gweithio yn ardal y Drenewydd am dros 20 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio yn y sector cyllid i helpu busnesau newydd ac i gefnogi twf yn y sector ynni adnewyddadwy. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn cynghori a chefnogi pobl yn y sector celfyddydau i ddatblygu busnesau cynaliadwy. Mae hefyd yn aelod o Bartneriaeth Adfywio Powys a’r Bwrdd Strategaeth Adfywio.

Andrew Oxenham Cadeirydd
Mae Andrew yn Gyfreithiwr gyda cangen y Drenewydd o Wace Morgan Solicitors. Mae ganddo brofiad cyfreithiol rhagorol, gydag arbenigedd penodol mewn Cyfraith Elusennau, ewyllysiau a phrofiant. Mae ganddo ddiddordeb mawr yn y celfyddydau.

Sean Vicary
Mae Sean yn artist gweledol ymarferol. Mae’n byw yng Ngorllewin Cymru ac mae'n dod yn wreiddiol o Swydd Amwythig ger ffin Powys. Mae'n arddangos yn eang ar draws Cymru, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol hefyd.

Rina Clarke
Mae Rina wedi byw yng Nghanolbarth Cymru ers dros 30 mlynedd. Cafodd ei hethol i Gyngor Tref y Drenewydd yn 2012, ac roedd yn faer ar y dref rhwng 2013 a 2015. Mae hi wedi rhedeg busnes bwyd llwyddiannus gyda'i gŵr, wedi bod yn athrawes, ac mae hi’n ymwneud yn agos â llawer o faterion a mentrau cymunedol lleol. Hi oedd yn gyfrifol am sefydlu Gŵyl Fwyd y Drenewydd.

Tracy Simpson
Fel Cyfarwyddwr cyntaf Addo, mae Tracy Simpson yn datblygu, yn curadu ac yn rheoli celf ym maes tir y cyhoedd. Mae ganddi ddiddordeb yn y celfyddydau gweledol cyfoes ac yng ngwaith ymchwil artistiaid, ac mae hi’n gweithio o Ganolfan Ymchwil Ysgol y Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr. Cyn dechrau ar ei rôl yn y swydd hon, bu Tracy’n gweithio i Safle, yr hen asiantaeth strategol ar gyfer celf gyhoeddus yng Nghymru, fel Uwch Reolwr Prosiect ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru. Roedd yn Swyddog Celfyddydau Gweledol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rhwng 2000 a 2008, ac fel Cyfarwyddwr Canolfan Gelfyddydau Wrecsam, roedd hi’n gyfrifol am reoli'r lleoliad, am ddatblygu prosiectau a phartneriaethau, ac am guradu'r oriel, ynghyd â datblygu a rheoli rhaglen gelf gyhoeddus ar gyfer y Sir. Mae hi wedi cael amryw o swyddi eraill hefyd. Bu’n gweithio fel Swyddog Allgymorth ac Addysg rhwng 1997 ac 1999 ym maes addysg gelfyddydol yng Nghanolfan Gelfyddydau Blackfriars yn Swydd Lincoln, ac fel ymarferydd celfyddydau llawrydd yn Swydd Gaerlŷr rhwng 1994 ac 1997. Mae ganddi radd mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol De Montfort, Caerlŷr (1990-1994).

Os hoffech gysylltu â Chadeirydd Ymddiriedolaeth Oriel Davies, gwnewch hynny drwy’r Oriel. Bydd negeseuon e-bost neu lythyrau yn cael eu hanfon ymlaen ar unwaith.

Mae Oriel Davies Gallery yn derbyn refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Rhif Elusen Gofrestredig 1034890.

e liquid uk