Ysgrifennu fel Proses Greadigol: Testun a Theori

Ysgrifennu fel Proses Greadigol: Testun a Theori Dydd Mercher 30 Ionawr; 6, 13, 20 Chwefror; 6, 13, 20, 27 Mawrth; 3 Ebrill ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Agoriad a Digwyddiad Llansio | In Between the Folds are Particles - Anna Falcini

 Agoriad a Digwyddiad Llansio Gyda pherfformiad gan y gantores Chanáe Curtis, Saprano 4.30pm - 5.30pm - Follwed by exhibition ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Diolch yn fawr

Hoffai Oriel Davies Gallery ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth hael dros y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi sicrhau bod rhaglen arddangosfa a gwasanaethau addysg Oriel Davies yn parhau i gael eu dosbarthu i’r safon uchaf:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Esmée Fairbairn
Cyngor Sir Powys

A diolch yn fawr i’r ymddiriedolwyr am eu cefnogaeth, eu cyfarwyddyd a’u hymrwymiad parhaus:

Andrew Oxenham Cadeirydd
Mae Andrew yn Gyfreithiwr gyda cangen y Drenewydd o Wace Morgan Solicitors. Mae ganddo brofiad cyfreithiol rhagorol, gydag arbenigedd penodol mewn Cyfraith Elusennau, ewyllysiau a phrofiant. Mae ganddo ddiddordeb mawr yn y celfyddydau.

Mandy Fowler
Mae Mandy Fowler yn ymgynghorydd diwylliannol, yn guradur ac yn gynhyrchydd annibynnol ym maes y celfyddydau gweledol cyfoes. Mae hi wedi ennill profiad strategol helaeth fel rheolwr Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr ac fel ymgynghorydd annibynnol, gan weithio gyda sefydliadau fel Arnolfini, Nottingham Contemporary a'r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd. Mae hi hefyd yn datblygu ac yn cyflwyno ei phrosiectau ei hun, gan gynnwys prosiect amrywiaeth cenedlaethol diweddar mewn partneriaeth â'r Oriel Bortreadau Genedlaethol. Mae hi'n fentor profiadol, ac yn gweithio gydag artistiaid ar lefel unigol. Mae Mandy yn Gynghorydd Cenedlaethol i Gyngor Celfyddydau Cymru hefyd

Eleri Houghton
Mae Eleri’n cynrychioli Cyfeillion Oriel Davies. Mae hi ar y Pwyllgor Cyfeillion, ac wedi bod o gymorth mawr i'r Oriel, gan weithio’n wirfoddol ac am dâl i Oriel Davies.

Mick Brown
Mae Mick Brown wedi byw a gweithio yn ardal y Drenewydd am dros 20 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio yn y sector cyllid i helpu busnesau newydd ac i gefnogi twf yn y sector ynni adnewyddadwy. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn cynghori a chefnogi pobl yn y sector celfyddydau i ddatblygu busnesau cynaliadwy. Mae hefyd yn aelod o Bartneriaeth Adfywio Powys a’r Bwrdd Strategaeth Adfywio.

Andrew Oxenham Cadeirydd
Mae Andrew yn Gyfreithiwr gyda cangen y Drenewydd o Wace Morgan Solicitors. Mae ganddo brofiad cyfreithiol rhagorol, gydag arbenigedd penodol mewn Cyfraith Elusennau, ewyllysiau a phrofiant. Mae ganddo ddiddordeb mawr yn y celfyddydau.

Sean Vicary
Mae Sean yn artist gweledol ymarferol. Mae’n byw yng Ngorllewin Cymru ac mae'n dod yn wreiddiol o Swydd Amwythig ger ffin Powys. Mae'n arddangos yn eang ar draws Cymru, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol hefyd.

Rina Clarke
Mae Rina wedi byw yng Nghanolbarth Cymru ers dros 30 mlynedd. Cafodd ei hethol i Gyngor Tref y Drenewydd yn 2012, ac roedd yn faer ar y dref rhwng 2013 a 2015. Mae hi wedi rhedeg busnes bwyd llwyddiannus gyda'i gŵr, wedi bod yn athrawes, ac mae hi’n ymwneud yn agos â llawer o faterion a mentrau cymunedol lleol. Hi oedd yn gyfrifol am sefydlu Gŵyl Fwyd y Drenewydd.

Tracy Simpson
Fel Cyfarwyddwr cyntaf Addo, mae Tracy Simpson yn datblygu, yn curadu ac yn rheoli celf ym maes tir y cyhoedd. Mae ganddi ddiddordeb yn y celfyddydau gweledol cyfoes ac yng ngwaith ymchwil artistiaid, ac mae hi’n gweithio o Ganolfan Ymchwil Ysgol y Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr. Cyn dechrau ar ei rôl yn y swydd hon, bu Tracy’n gweithio i Safle, yr hen asiantaeth strategol ar gyfer celf gyhoeddus yng Nghymru, fel Uwch Reolwr Prosiect ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru. Roedd yn Swyddog Celfyddydau Gweledol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rhwng 2000 a 2008, ac fel Cyfarwyddwr Canolfan Gelfyddydau Wrecsam, roedd hi’n gyfrifol am reoli'r lleoliad, am ddatblygu prosiectau a phartneriaethau, ac am guradu'r oriel, ynghyd â datblygu a rheoli rhaglen gelf gyhoeddus ar gyfer y Sir. Mae hi wedi cael amryw o swyddi eraill hefyd. Bu’n gweithio fel Swyddog Allgymorth ac Addysg rhwng 1997 ac 1999 ym maes addysg gelfyddydol yng Nghanolfan Gelfyddydau Blackfriars yn Swydd Lincoln, ac fel ymarferydd celfyddydau llawrydd yn Swydd Gaerlŷr rhwng 1994 ac 1997. Mae ganddi radd mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol De Montfort, Caerlŷr (1990-1994).

Os hoffech gysylltu â Chadeirydd Ymddiriedolaeth Oriel Davies, gwnewch hynny drwy’r Oriel. Bydd negeseuon e-bost neu lythyrau yn cael eu hanfon ymlaen ar unwaith.

Mae Oriel Davies Gallery yn derbyn refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Rhif Elusen Gofrestredig 1034890.