Animate the Food Chain Newtown Food Festival

Saturday 1st September 1.30-3.30pm Everyone welcome. FREE Who eats who or what? Make and take home a thaumatrope ... mwy >

Cyfeillion Taith Ruthin Craft Centre & Mostyn Llandudno

Cyfeillion Taith to the Ruthin Craft Centre and Mostyn Contemporary Art Gallery, ... mwy >

Grimoire (a Collective book of spells)

Gweithdy gyda’r artistiaid Fourthland, a fydd yn ystyried cyfriniaeth crefft sy'n gysylltiedig â'r prosesau o greu. Wrth weithio gyda ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Recriwtio: Swyddog Marchnata

Helen Stratford: Productivity Portfolio

Swyddog Marchnata: Rhan-amser 2/5 diwrnod

Contract cyfnod penodol am 12 mis
Graddfa: £19,000 - £22,560 pro rata

Swydd-ddisgrifiad

Mae’r Swyddog Marchnata yn gweithio gyda'r Cyfarwyddwr a staff allweddol i ddatblygu, gweithredu a rheoli strategaeth farchnata Oriel Davies. Mae hyn yn cynnwys arwain pob agwedd ar weithgarwch marchnata a chysylltiadau cyhoeddus y sefydliad, sy'n cynnwys hyrwyddo’r oriel, ei harddangosfeydd, gweithgareddau addysg a rhaglenni allgymorth, yn ogystal â chodi proffil y caffi a'r siop.

Marchnata a’r Wasg

 • Gweithio gyda'r tîm rheoli i ddatblygu strategaeth farchnata a llunio cynlluniau marchnata ar gyfer y sefydliad
 • Cydlynu’r gwaith o ddatblygu a darparu deunyddiau marchnata a chyhoeddusrwydd, a deunyddiau i’r wasg ar gyfer y sefydliad, a gwneud gwaith ymchwil, a sicrhau bod ymgyrchoedd yn cael eu cyflawni ar amser ac i gyllidebau y cytunwyd arnynt
 • Codi proffil rhaglenni Oriel Davies ar gyfer rhaglen y brif arddangosfa ac ar gyfer gweithgareddau eraill yr Oriel, gan gynnwys newyddion, addysg a digwyddiadau, drwy'r cyfryngau Lleol a Chenedlaethol
 • Gweithio gyda staff allweddol i ddyfeisio a chynnal ymgyrchoedd marchnata penodol ar gyfer arddangosfeydd a digwyddiadau
 • Gweithio gyda’r Gweinyddwr, Rheolwr Manwerthu a Rheolwr y Caffi, i lunio a gweithredu strategaethau marchnata i gynyddu ffrydiau refeniw a nifer yr ymwelwyr
 • Goruchwylio interniaid a gwirfoddolwyr marchnata

Ar-lein 

 • Rheoli a diweddaru gwefan y sefydliad, a chysylltu gyda gweithwyr proffesiynol ym maes TG, a dylunwyr lle bo angen, i sicrhau diogelwch, datblygu, hygyrchedd a safonau'r wefan.
 • Cydlynu proffil positif y sefydliad ar-lein, a sicrhau ein bod yn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd mewn perthynas â’r cyfryngau cymdeithasol, ac ein bod yn eu diweddaru.
 • Bod yn gyfrifol am olygu a chyhoeddi E-gylchlythyrau ac E-wahoddiadau y sefydliad
 • Cynnal a chadw a chynyddu cydnabyddiaeth o broffil ac enw'r sefydliad drwy farchnata ar-lein

Print

 • Sicrhau bod gweithgarwch hyrwyddo a hysbysebu tu mewn a thu allan i adeilad yr oriel yn gyfredol ac yn effeithiol
 • Bod yn gyfrifol am gynhyrchu cylchlythyr yr Oriel o’r enw 'Beth Sy Mlaen ' sy’n cynnwys; amserlennu, coladu, golygu, cysylltu gyda’r dylunydd a’i ddosbarthu
 • Dylunio a chynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd mewnol (posteri a thaflenni ac ati) fel sy'n ofynnol gan yr amcanion marchnata
 • Ymchwilio i Gynulleidfaoedd a’u Datblygu
 • Cydlynu gwaith ymchwil a datblygu mewn perthynas â chynulleidfaoedd presennol a newydd.
 • Helpu i gasglu a gwerthuso data cynulleidfa drwy holiaduron, ymchwil a thechnegau marchnata eraill, a chynghori ar hyn.
 • Cydlynu’r gwaith o ddatblygu cysylltiadau a phartneriaethau positif gyda grwpiau a rhwydweithiau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol sy’n helpu i hyrwyddo Oriel Davies.
 • Cynorthwyo’r Cyfarwyddwr a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i eirioli dros y sefydliad, a chyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n ofynnol fel rhan o’r swydd, yn ôl y gofyn.

Manyleb person

Hanfodol

 • Profiad ym maes marchnata’r celfyddydau
 • Addysg hyd at lefel gradd (neu gyfwerth)
 • Diddordeb a brwdfrydedd am y celfyddydau gweledol
 • Profiad o ddatblygu cynnwys creadigol ar-lein ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Sgiliau cyfathrebu da ar lafar ac ar bapur
 • Llygad craff am fanylder a threfnus yn eich gwaith
 • Profiad o ddylunio a chynhyrchu deunyddiau print
 • Gweinyddwr cryf gyda sgiliau TG a chyfrifiadurol da
 • Gweithio’n dda o dan bwysau ac i derfynau amser tynn
 • Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth ac ar ei liwt ei hun, gyda’r gallu i flaenoriaethu a rheoli eu llwyth gwaith eu hunain
 • Sgiliau gweithio mewn tîm ardderchog

Dymunol

 • Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Gwybodaeth dda o Quark a Photoshop

Sut i ymgeisio

Anfonwch C.V. llawn a llythyr cais ategol yn cyfeirio at y gofynion yn y Fanyleb Person drwy e-bost at desk@orieldavies.org. Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen monitro Cyfleoedd Cyfartal

Dyddiad cau: Hanner nos, Dydd Sul 9 Gorffennaf 2017
Cyfweliadau: Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2017
Dyddiad Cychwyn: yr wythnos yn dechrau 28 Awst 2017

Cyfleoedd cyfartal
Rydym yn annog a byddwn yn ystyried yr holl ymgeiswyr cymwys, waeth beth yw eu statws priodasol, rhyw, rhywioldeb, anabledd, oedran, lliw, hil, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â desk@orieldavies.org

Cyhoeddwyd 19 Mai 2017
Newyddion >