Cymraeg

Robert Owen 250 Comisiwn Llwybr Realiti Rhithiol

Robert Owen 250 Llwybr Realiti Rhithiol

Cyfanswm y Gyllideb o £10,000


Cyfle i unigolyn neu gwmni gynnig Llwybr VR sy'n archwilio'r dref trwy fywyd ac ysgrifau Robert Owen.

Gwahoddir cynigion gan gynhyrchwyr, artistiaid, dylunwyr, unigolion, neu fusnesau i gynhyrchu llwybr VR sy'n archwilio etifeddiaeth Robert Owen mewn cyd-destun cyfoes, gan adlewyrchu ar ei fywyd a'i ysgrifau ac i weithredu fel adnodd i bobl leol ac ymwelwyr.

Llinell Amser

Disgwyliwn i'r prosiectau gael eu cwblhau erbyn Tachwedd 2021

Sut i wneud cais

Dylai partïon â diddordeb gyflwyno cynnig erbyn 9am ddydd Mercher 14 Gorffennaf 2021

Hoffem wybod am eich gwaith, a beth fyddech chi'n dod ag ef i'r prosiect hwn trwy'r cyfle hwn.

Mae'r fformat ar gyfer y cynnig hwn yn un PDF, sy'n cynnwys:

Datganiad o fwriad (500 gair ar y mwyaf) gydag ymateb neu ddatganiad dull ar gyfer ymateb i'r cyfle penodol.

CV byr (2 dudalen ar y mwyaf) gyda manylion cyswllt dau ganolwr o leiaf.

Hyd at 10 delwedd o'ch gwaith / dolenni * i gyfryngau eraill.

* Rhowch hypergysylltiadau i ffeiliau ar-lein neu Dropbox sy'n cynnwys y ffeiliau. Dylid cyfyngu cyfryngau ar sail amser i hyd at bedwar clip heb fod yn hwy na 5 munud; ni ddylai delweddau fod yn fwy na 1600 x 1200 picsel.

Ni dderbynnir gwybodaeth a gyflwynir mewn fformatau eraill.

Penodir y Rolau ganol mis Gorffennaf gyda dyddiadau cychwyn 1 Mis Awst 2021.

Am ymholiadau anfonwch e-bost at: desk@orieldavies.org

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ganol Gorffennaf 2021 (Yr wythnos yn dechrau 19 Gorffenaf dros dro)

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Gorffennaf 2021

Dyddiad Cychwyn: 1 Awst 2021

(Ail-ddarlleneiad yw hwn. Bydd ymgeiswyr blaenorol yn cael eu hystyried)

Crynodeb

Yn dilyn Preswyliad Artist hynod lwyddiannus Robert Owen 250 yn 2020, lluniodd yr artist preswyl, Lisa Heledd Jones, adroddiad gydag argymhellion, y mae rhai ohonynt wedi'u mabwysiadu wrth i'r prosiect symud ymlaen mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys, a'r Drenewydd a Cyngor Tref Llanllwchaiarn. Rheolir y prosiect gan Oriel Davies, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac Amgueddfa Robert Owen.

Gwneuthurwr tecstilau, dyngarwr a diwygiwr cymdeithasol o Gymru oedd Robert Owen a anwyd yn y Drenewydd, Powys 250 mlynedd yn ôl. Mae syniadau Owen am weithgynhyrchu egwyddorol, addysg ieuenctid a gofal plant cynnar, a phwysigrwydd cymuned yn atseinio gyda ni ddwy ganrif a hanner yn ddiweddarach. Fodd bynnag, o brism safle'r unfed ganrif ar hugain, mae'n bwysig bod pobl yn cael cyfle crwn i ddeall ei hanes gyda'r fasnach gaethweision - mae'n enghraifft berswadiol o sut y gall normau eu meddwl hyd yn oed feddylwyr blaengar. oes.

Gan fod 2021 yn nodi pen-blwydd 250 mlynedd genedigaeth Robert Owen, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid lleol i archwilio ffyrdd newydd o gofio’r diwygiwr cymdeithasol hwn o ganol Cymru ac adrodd ei stori mewn ffordd lawn a chrwn. Ar y cyd ag Oriel Davies yn y Drenewydd, ceisiodd y prosiect ymgysylltu â'r gymuned, ac agor deialog gyda thrigolion lleol ynghylch natur coffâd o'r fath.

Yn dilyn cystadleuaeth agored, comisiynwyd yr artist Lisa Heledd Jones i fwrw ymlaen â'r prosiect ymgysylltu. Ymgymerodd â'r prosiect ymchwil ac ymgysylltu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a chyflwynwyd ei hadroddiad terfynol i'r grŵp llywio lleol yn gynharach eleni.

O ganlyniad, bydd pedwar prosiect penodol yn cael eu dwyn ymlaen i goffáu bywyd Robert Owen.

Trosolwg o'r Prosiect

Y prosiectau yw:

Darn parhaol o gelf gyhoeddus yn y Drenewydd i'w gomisiynu a'i greu gan arlunydd proffesiynol;

Cystadleuaeth cerfluniau leol i bobl ifanc archwilio bywyd a gwaith Robert Owen (mewn partneriaeth â Chanolfan Gelf Canolbarth Cymru);

Llwybr rhith-realiti yn y Drenewydd a fydd yn adrodd stori Robert Owen; a

Cefnogaeth i ddiweddaru Amgueddfa Robert Owen gan gynnwys arddangosfeydd wedi'u hadnewyddu sy'n darparu cyfrif eang o'i fywyd, a rhaglen allgymorth i ysgolion gyda swyddog allgymorth ymroddedig i gyflawni'r rhaglen.

O ystyried yr archwiliad helaeth o gerfluniau, strydoedd ac enwau adeiladau a gomisiynwyd gan y Prif Weinidog, mae'n bwysig pan edrychwn ar goffau a phrosiectau hanesyddol newydd yng Nghymru eu bod yn adlewyrchu pob rhan o hanes unigolyn yn iawn waeth pa mor anodd. Mae gwrthwynebiad Robert Owen i ryddfreinio a defnyddio nwyddau o blanhigfeydd Americanaidd, yn dangos, er gwaethaf llwyddiannau ei hanes, nad oedd ei amser heb ddadlau. Nid yw ein gwaith yn y Llywodraeth yn ceisio ailysgrifennu hanes, ond sicrhau ei fod yn cael ei adlewyrchu'n iawn. I ddangos i unigolion fel yr oeddent, y da gyda'r drwg.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru, Gyngor Sir Powys, Amgueddfa Robert Owen, a Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaiarn. Y sefydliadau partner yw Oriel Davies www.orieldavies.org, Amgueddfa Robert Owen www.robertowenmuseum.co.uk

Mae yna eisoes nifer o safleoedd yn coffáu Robert Owen ledled y dref gan gynnwys amgueddfa, placiau, cerfluniau, rhyddhadau, a beddrod.

Y gobaith yw y bydd y prosiect hwn yn helpu i sefydlu a datblygu ffordd fuddiol o weithio i'r partneriaid sy'n ein galluogi i feithrin perthynas gynhyrchiol yn y tymor hwy. Mae'n bwysig nodi bod nifer o grwpiau yn y dref sy'n archwilio syniadau economi gylchol, perchnogaeth gymunedol a'r economi werdd sydd i gyd yn awyddus i gydweithredu a bod yn rhan o'r prosiect.

Bydd y prosiect yn cynnig cyfle i gymunedau perthnasol (gan gynnwys cymunedau Cymraeg eu hiaith), grwpiau, ysgolion, teuluoedd, gweithwyr, staff a gwirfoddolwyr gyflwyno ffyrdd newydd o edrych ar etifeddiaeth Robert Owen.


Published: 26.06.2021