Cymraeg

Pethau Sydd yn Symud

CAI TOMOS

Prosiectau | 1 Ebrill 2023 - 15 Ebrill 2023

Preswyliad ymchwil yw ‘Pethau Sydd yn Symud’; gofod i archwilio a rhannu themâu ac edafedd gwaith cyfredol Cai Tomos. Mae ei waith yn ymwneud symudiad a'r corff. Mae'n gweithio gyda ffilm, gair llafar, arlunio, ysgrifennu, a dawnsio fel rhan o'i ymarfer.

manual override of the alt attribute

Stiwdio Ymchwil

Ar agor i ymwelwyr i drafod syniadau, themau a llinell 11-14 Ebrill o 3-4pm

Rwyf bob amser wedi dawnsio, bob amser wedi bod â chwilfrydedd dwfn am symud a'r corff synhwyro mor bell yn ôl ag y gallaf gofio. Roedd symud yn gysylltiedig â'r teimlad o fywiogrwydd yn fachgen ifanc. Pan oeddwn i'n 10 ces i gamera ar fy mhenblwydd, roedd gan y camera hwn amserydd 10 eiliad, ac yn chwilfrydig gan fy mod i'n teimlo'n symud, roeddwn i hefyd wedi fy swyno o'i weld. Gosodais fy mwriad i geisio dal delwedd ohonof fy hun yn hongian wrth hedfan, mor agos at hedfan ag y gallwn. Gorweddais fatres fy ngwely ar y grisiau, i baratoi ar gyfer fy nglaniad. Byddwn yn gosod amserydd y camera, yn rhedeg i ben y grisiau, ac yna'n neidio i ryddid fy nghorff wrth hedfan.

Mewn ffordd roeddwn yn ceisio dal yr amhosib, yn ceisio dal amser, ymestyn amser, a stopio amser. Mae'r ddelwedd hon yn cynrychioli hedyn fy niddordebau fel artist dawns. Yr wyf wedi cadw y ddelw hon gyda mi yn totem ac yn gysur. Mae yno bob amser i'm hatgoffa o'r newyn sydd arnaf am feddwl o ddiniweidrwydd, meddwl rhyfeddod, efallai bob amser yn ceisio purdeb mynegiant amhosib. Mae delwedd neidio yn gwasanaethu trosiad barddonol ar gyfer y weithred greadigol, ansawdd hwn o gael ei atal. Y teimlad hwn o ataliad gwastadol, y tu mewn i le dwfn anadnabyddus, lle nad yw yn unman, y rhyng-fan, heb gyrraedd, na gadael, lle dirgel,

Mae'n lle o deimlad, nid o feddwl.
Lle yn y corff sy'n gwybod aros
Ac mae ganddo barch at aros.

Cai’s work is influenced by his preoccupation with the psychological and psychosocial aspects related to dance and dancing, producing work in the form of performance, installation, film and writing.His interest lies in a fluidity of working with both professionals and ‘non-professionals’.

Cai's interest lies in challenging the aesthetics of what constitutes dance and uncovering peoples’ own movement styles are part of his preoccupations.

Cai works within various contexts in participatory arts – offering workshops in dance for those in hospitals, mental health settings, those with addiction, older people, as well as professional actors and dancers in the UK and across Europe. His work is deeply rooted in exploring notions of energy and memory within the body with reference to the personal and the collective stories, which the body holds. Improvisational dance practices are the foundation of his creative process. His workshops are based on a creative process that supports the development body-mind awareness.Mae gwaith Cai yn cael ei ddylanwadu gan ei ddiddordeb yn yr agweddau seicolegol a seicogymdeithasol sy'n ymwneud â dawns a dawnsio, gan gynhyrchu gwaith ar ffurf perfformio, gosodwaith, ffilm ac ysgrifennu. .

Mae diddordeb Cai mewn herio estheteg yr hyn sy’n gyfystyr â dawns ac mae datgelu arddulliau symud pobl eu hunain yn rhan o’i ddiddordebau.

Mae Cai’n gweithio o fewn cyd-destunau amrywiol yn y celfyddydau cyfranogol – gan gynnig gweithdai dawns i’r rhai mewn ysbytai, lleoliadau iechyd meddwl, y rhai â dibyniaeth, pobl hŷn, yn ogystal ag actorion a dawnswyr proffesiynol yn y DU ac ar draws Ewrop. Mae ei waith wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn archwilio syniadau am egni a chof o fewn y corff gan gyfeirio at y straeon personol a chyfunol, y mae’r corff yn eu dal. Arferion dawns byrfyfyr yw sylfaen ei broses greadigol. Mae ei weithdai yn seiliedig ar broses greadigol sy'n cefnogi datblygiad ymwybyddiaeth corff-meddwl.