Cymraeg

Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol, Llundain | Jean-Siméon Chardin

The House of Cards (1740-41)

Arddangosfeydd | 10 Gorffennaf 2021 - 26 Medi 2021

Mae Oriel Oriel Davies yn cychwyn y Taith Gampwaith trwy gyflwyno The House of Cards (1740-41) gan Chardin ochr yn ochr â dau gomisiwn newydd gan greu deialog rhwng yr 1700au a heddiw.

manual override of the alt attribute

Mae The House of Cards (tua 1740–1) gan Jean-Siméon Chardin o Gasgliad yr Oriel Genedlaethol, Llundain yn teithio’r DU yn 2021 a 2022.

Jean-Siméon Chardin. The House of Cards (Portrait of Jean-Alexandre Le Noir). About 1740-1.
Jean-Siméon Chardin. The House of Cards (Portrait of Jean-Alexandre Le Noir). About 1740-1. Bequeathed by Mrs Edith Cragg, as part of the John Webb Bequest, 1925. © The National Gallery, London


Dewiswyd y llun ar gyfer blwyddyn gyntaf partneriaeth Campwaith tair blynedd yr Oriel gydag Oriel Oriel Davies (Y Drenewydd, Powys, Cymru), Amgueddfa Beacon (Whitehaven, Cumbria) ac Amgueddfa Sir Gaerfyrddin (Abergwili, Caerfyrddin). Mae Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol 2021–23 yn cynnig cyfle i dair amgueddfa, oriel neu ganolfan gelf y tu allan i Lundain i fod yn bartner gyda'r Oriel Genedlaethol am dair blynedd ac i arddangos un gwaith mawr gwahanol i'r casgliad bob blwyddyn.


Mae Oriel Oriel Davies yn cychwyn y Masterpiece Tour trwy gyflwyno The House of Cards gan Chardin ochr yn ochr â dau gomisiwn newydd. Gwaith cinetig gan yr arlunydd Charlie Cook, a fydd yn archwilio’r cysyniad o ‘freuder ymdrech ddynol’ a’r syniad o ddyfalbarhad chwareus fel y dangosir yn y paentiad a fenthycwyd.

Yn raddedig o Ysgol Gelf Glasgow, mae Charlie Cook yn defnyddio sgiliau gwneud cabinet i greu gweithiau cinetig sy'n archwilio cydbwysedd yn chwareus.

Adeiladu Dyfodol, cydweithrediad rhwng Oriel Davies, cymunedau lleol a'r darlunydd Alyn Smith. Mae'r artist o Gaerdydd wedi'i gomisiynu i greu set o 15,000 o gardiau a fydd yn cael eu cwblhau trwy gyfraniadau gan gymunedau lleol a'u hadeiladu yn yr oriel sy'n archwilio'r berthynas rhwng breuddwydio a realiti trwy chwarae.

Dywedodd Steffan Jones - Hughes, Cyfarwyddwr Oriel Davies: 'Rydyn ni'n falch iawn o gael y cyfle hwn i weithio gyda'r Oriel Genedlaethol a dangos gwaith hanesyddol o'r casgliad fel man cychwyn ar gyfer deialog gyfoes gydag artistiaid a'n cynulleidfaoedd, gan wneud cysylltiadau rhwng y gwaith a phobl a lleoedd y Drenewydd. '

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Oriel Genedlaethol, Dr Gabriele Finaldi: ‘Wedi’i ddal yn rhywle rhwng chwilfrydedd, penderfyniad a breuder, mae’r bachgen ym mhaentiad Chardin wedi ymgolli yn ei adeiladwaith tŷ o gardiau. Mae’r amgueddfeydd cynnal wedi beichiogi rhai dulliau hynod wreiddiol a chyfranogol iawn o sut y bydd y llun hwn yn cael ei arddangos yng nghyd-destun eu gofodau a’u casgliadau ac edrychaf ymlaen yn fawr at weithio’n agos gyda nhw i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd y tu allan i Lundain. ’

Mae'r llun hwn yn un o bedwar fersiwn a nodwyd o The House of Cards a baentiwyd gan Chardin. Mae'n debyg mai'r fersiwn olaf iddo beintio ac mae'n debyg iddi gael ei harddangos yn Salon 1741.

Mae bachgen ifanc yn sefyll wrth fwrdd pren bach, sydd wedi'i orchuddio ag abwyd gwyrdd. Gan bwyso ymlaen ychydig gyda'i forearmau'n gorffwys ar ben y bwrdd, mae wedi'i amsugno'n llawn yn y dasg o adeiladu tŷ allan o gardiau chwarae. Mae'r llawr cyntaf eisoes wedi'i gwblhau ac mae ar fin dechrau'r ail. Y bachgen yw Jean-Alexandre Le Noir, yr oedd ei dad, Jean-Jacques Le Noir, yn ddeliwr dodrefn ac yn wneuthurwr cabinet. Yn ffrind agos i Chardin, a oedd wedi bod yn dyst i briodas yr arlunydd ym 1744, roedd Jean-Jacques Le Noir wedi comisiynu sawl llun ganddo, gan gynnwys portread o Madame Le Noir (sydd bellach ar goll ac yn hysbys yn unig o engrafiad).

Roedd thema plentyn yn adeiladu tŷ o gardiau yn gyfarwydd i gyfoeswyr Chardin o ddelweddau o'r 17eg a'r 18fed ganrif, a oedd yn aml yn cynnwys penillion moesol. Pan wnaed engrafiad o baentiad Chardin gan François-Bernard Lépicié ym 1743, roedd y pennawd o dan y ddelwedd yn cynnwys y llinellau: 'Dear child on all pleasures bent / We hold your fragile work in jest / But think on’t, which will be more sound / Our adult plans or castles by you built?' Ond hyd yn oed heb ychwanegu'r pennill, byddai symbolaeth y cardiau cytbwys cain - sy'n arwydd o natur fflyd a bregus ymdrech ddynol - wedi bod yn glir.

Roedd cardiau hefyd yn gysylltiedig â gamblo, ond nid yw’n ymddangos bod hyn yn bryder i Chardin yma, er gwaethaf presenoldeb sglodyn a darn arian ar y bwrdd. Mae'n ymddangos nad yw'r rhain o unrhyw ddiddordeb i'r bachgen (nad oes ganddo gydymaith i gamblo gydag ef beth bynnag) ac roeddent yn fwyaf tebygol o gael eu gadael o gêm gynharach o piquet. Nid oes gan y bachgen unrhyw ddiddordeb yng ngwerth y cardiau eu hunain ychwaith. Yn wir, mae'n edrych ar gefn gwag y cerdyn y mae'n ei ddal. Fel y nodwyd yng nghatalog Salon 1741, mae’r bachgen yn syml yn ‘mwynhau ei hun yn gwneud tŷ o gardiau.’

Efallai bod y ffaith bod y tŷ hwn o gardiau yn ddim ond un llawr yn arwyddocaol. Mae paentiadau cyfoes o'r thema hon fel arfer yn dangos bod y cardiau'n ddau lawr neu fwy o uchder - ac felly mewn mwy o berygl o gwympo. Awgrymwyd y gallai'r tŷ anghyflawn fod yn drosiad i'r plentyn, nad yw'n oedolyn eto. Ond efallai y bydd yna gymdeithasau teuluol mwy uniongyrchol hefyd. Fel gwneuthurwr dodrefn cain, efallai fod Monsieur Le Noir wedi gobeithio y byddai ei fab yn ei ddilyn i'r busnes. Efallai nad gêm yn unig yw adeilad cardiau’r bachgen ond gall hefyd fod yn ymarfer mewn dulliau adeiladu.

Ystyr 'Noir' yw du yn Ffrangeg, ac efallai y bwriedir i'r arddangosfa amlwg o ddau gerdyn siwt du wedi'u plygu'n unionsyth (y rhaw a'r clwb) - y mae eu siapiau teiran yn adleisio het tricorne du'r bachgen - awgrymu cysylltiad rhwng enw teulu Le Noir proffesiwn yn seiliedig ar greu strwythurau a fydd yn para.

Mae'r Oriel Genedlaethol yn un o'r orielau celf mwyaf yn y byd. Fe'i sefydlwyd gan y Senedd ym 1824, ac mae'r Oriel yn gartref i gasgliad y genedl o baentiadau yn nhraddodiad Gorllewin Ewrop o ddiwedd y 13eg i ddechrau'r 20fed ganrif. Mae'r casgliad yn cynnwys gweithiau gan Bellini, Cézanne, Degas, Leonardo, Monet, Raphael, Rembrandt, Renoir, Rubens, Titian, Turner, Van Dyck, Van Gogh a Velázquez. Amcanion allweddol yr Oriel yw gwella'r casgliad, gofalu am y casgliad a darparu'r mynediad gorau posibl i ymwelwyr. Mwy ar nationalgallery.org.uk

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig