Cymraeg

caffi DAVIES cafe

Gweithredir y Caffi yn Oriel Davies gan:

Seren Bach Bistro - Lle Bwyta Llysieuol a Fegan

Mae Ein Caffi yn gydweithrediad rhwng Oriel Davies a Seren Bach Bistro. Sgroliwch i lawr i ddarganfod mwy am weledigaeth Seren ar gyfer Bistro Seren Bach a gweledigaeth Steffan ar gyfer y gwrthrychau o fewn y caffi.

Am Seren Bach Bistro

Yn Seren Bach Bistro rydym yn ymfalchïo mewn darparu prydau brecwast a chinio sydd wedi'u paratoi gyda chynhwysion da, cariad a sylw yn ogystal â bod yn flasus i'w bwyta.

Rydyn ni'n defnyddio'r cynhwysion tymhorol gorau ac yn gweithio gyda chynhyrchwyr lleol gwych i ddarparu danteithion ffres a blasus bob dydd. Mae ein cyflenwyr yn cynnwys amrywiaeth o dyfwyr blodau a llysiau bwytadwy bach, Kerry Vineyards, Swifts family Bakers, Teifi Cheese, Watson and Pratts Organic Grocers, Hufen Iâ Mary’s Farmhouse, Hundred House Coffee a diodydd Gasm.

Mae Seren yn angerddol am bobi a the prynhawn ac mae'n ymroddedig i greu pwdinau a chacennau cartref sy'n cael eu harddangos bob dydd ar y cownter arddangos i gwsmeriaid eu mwynhau. P'un a ydych am eistedd yn ôl a mwynhau paned o goffi wedi'i falu'n ffres neu bot o de wedi'i gymysgu'n fân; p'un a ydych am fwynhau sleisen o gacen neu un o'n prydau arbennig neu saladau, edrychwn ymlaen at estyn croeso cynnes i chi.

Mae’r Caffi modern golau, llachar yn Oriel Davies yn lle gwych i fwyta, yfed a chwrdd â ffrindiau. Yn ystod misoedd yr Haf, mae’r Caffi’n ymestyn i’r teras, gan ganiatáu i ymwelwyr fwyta al fresco.

Mae gan Seren Bach Bistro drwydded i werthu alcohol, ac mae’n cadw cwrw, gwinoedd ardderchog a dewis gwych o ddiodydd meddal.

Seren

Oriau Agor Caffi:

Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11 - 4 (archebion olaf 3.30)

Dydd Mawrth - Dydd Sul 11-4 Amser Haf Prydain Mawrth-Hydref

Mae Seren Bach Bistro hefyd ar agor drwy'r flwyddyn.

Llinell Uniongyrchol: 01686 622288.

gwelwch y fwydalen yma

Am y Caffi yn Oriel Davies

Rydym wedi ymrwymo i wneud yr hyn a allwn i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd yn Oriel Davies. Rydym yn defnyddio’r cynnyrch o’r ansawdd gorau y gallwn ddod o hyd iddo, oherwydd credwn fod pethau sy’n para’n hirach yn cael llai o effaith ar adnoddau’r ddaear, ac rydym hefyd yn credu mewn cefnogi ein cymuned leol.

Fel sefydliad cynaliadwy, rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd y gallwn wneud yn well. O darddiad popeth a ddefnyddiwn, i’n hymrwymiad i’r economi gylchol, rydym yn ystyried effaith ein holl ddewisiadau.

Pan oeddem yn chwilio am gaffi oriel newydd roedd gennym ddiddordeb mewn dod o hyd i rywun a fyddai'n defnyddio cynnyrch lleol, yn seiliedig ar blanhigion, bwyd organig, wedi'i dyfu gan gynhyrchwyr annibynnol.

Gyda hyn mewn golwg dechreuais guradu gofod caffi ein horiel i adlewyrchu ein hethos.

Roeddwn i eisiau creu man tawel, lle gallai pobl gyfarfod a siarad, rhywle a oedd yn teimlo'n gynnes, yn gartrefol ac yn gyfoes. Rhywle a oedd yn teimlo'n gyfforddus. Cyn hynny roedd y gofod yn teimlo'n llachar iawn a'r acwsteg yn eithaf llym. Felly o’r cychwyn roeddwn i’n edrych i ddod ag e “i mewn” yn fwy, i feddalu’r sain, i ddiffinio gofod. Rhywbeth i gysylltu â'r gofod tu allan, a gweithio gyda'r ffenestri mawr.

Dechreuais edrych o gwmpas am baent moesegol a dod o hyd i Little Greene. Mae Little Greene yn cynhyrchu ei baent mewn ffatri fechan ym Methesda, Gwynedd. Yn ddiweddar, maent wedi lansio eu hystod Re:mix, sef casgliad o baent dros ben, diangen, wedi'u hailfformiwleiddio'n orffeniad mat hardd ar gyfer waliau mewnol a nenfydau. Mae uwchgylchu'r paent gwastraff hyn yn atal cymaint â 60,000 litr o ddeunyddiau crai mwynol ac organig o ansawdd uchel rhag mynd i wastraff bob blwyddyn.

Rydyn ni wedi defnyddio Nether Red a Light Beauvais yn y caffi. Mae Nether Red yn seiliedig ar bigment mwd tywodfaen o Alderley Edge yn Swydd Gaer, lle treuliodd yr awdur Alan Garner ei flynyddoedd ffurfiannol. Mae The Owl Service (1969) wedi bod yn rhan o nifer o arddangosfeydd dros y blynyddoedd yn Oriel Davies. Disgrifiodd Alan Garner y llyfr fel "mynegiant o chwedl" Blodeuwedd. (Mae Light Beauvais yn seiliedig ar nifer o liwiau a ddarganfuwyd ar y tapestrïau o'r Ffatri Frenhinol yn Beauvais, Picardy.)

https://www.littlegreene.com/r...

Yr ystyriaeth nesaf oedd goleuo. Roeddwn i eisiau rhywbeth a oedd yn egni isel ond a fyddai'n dod â lefel y sain i lawr. Mae Adam Davies, a’i frawd Daniel, yn gyd-sefydlwyr Tŷ Syml, sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro. Mae'r goleuadau yn y caffi wedi'u gwneud â llaw mewn sypiau bach o bapur wedi'i ailgylchu a gwymon lleol, cynaliadwy. Mae Tŷ Syml ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar y defnydd o wymon a myseliwm (madarch) cyfansoddion fel deunydd i greu amrywiaeth o gynhyrchion megis lampau a phaneli wal acwstig. Gyda ffocws ar gynaliadwyedd, mae'r deunyddiau wedi'u cynllunio i gael effaith fach iawn ar gymdeithas a'r amgylchedd.

Un o’r rhesymau pam mae Tŷ Syml wedi’i leoli yng Nghymru yw eu dyhead i gael dylanwad cadarnhaol ar yr economi leol.

Mae Tŷ Syml yn rhoi gwerth ar y defnydd o sgiliau traddodiadol y gellir eu defnyddio i greu cynhyrchion modern a chynaliadwy gan ddefnyddio deunyddiau lleol

https://tysyml.com/shop/p/alga...

Mae ein cyllyll a ffyrc, llestri a llestri gwydr i gyd wedi'u dylunio a'u gwneud â llaw yn y DU. Mae mwyafrif y llestri a chyllyll a ffyrc gan David Mellor, gyda rhai dyluniadau gan Corin Mellor.

Mae David Mellor Design yn gweithredu ar yr egwyddor syml y gall offer sydd wedi'u dylunio'n dda wella'ch bywyd.

Sefydlwyd y cwmni gan David Mellor, Dylunydd Brenhinol Diwydiant. Roedd Mellor yn ffigwr allweddol ym myd dylunio ym Mhrydain gydag enw da yn rhyngwladol fel dylunydd, gwneuthurwr a siopwr. Wedi'i eni yn Sheffield a'i hyfforddi'n wreiddiol fel gof arian, roedd bob amser yn arbenigo mewn gwaith metel ac mae'n arbennig o enwog am ei gyllyll a ffyrc a enillodd nifer o wobrau dylunio ac sydd mewn llawer o gasgliadau rhyngwladol. Mae Corin yn fab i David Mellor CBE a'r hanesydd diwylliannol Fiona MacCarthy OBE, fe'i ganed yn Sheffield ym 1966.

https://www.davidmellordesign...

Rydyn ni eisiau i bobl deimlo ei fod yn amgylchedd cyfeillgar, naturiol.

Rwyf wrth fy modd â dylunio canol y ganrif ac rwy'n hoffi'r ymadrodd gan y pensaer Berthold Lubetkin ar ddiwedd y 30au

“Does dim byd yn rhy dda i bobl gyffredin!”

Roeddwn hefyd am fyfyrio ar yr ymadrodd “Long Life, Loose Fit, Low Energy” gan bensaer Oriel Davies Alex Gordon. Gallwch ddarllen am hyn yma

Architecture for love or money long life low energy loose fit

Am wybodaeth am ffenestri'r caffi cliciwch yma

You might also be interested in...