Cymraeg

Rowndio’r Gornel

- cymunedau creadigol

Digwyddiadau | 15 Ionawr 2022 - 19 Chwefror 2022
manual override of the alt attribute

Mae rownd cornel yn disgrifio rhan o daith gorfforol. Mae'r weithred o dalgrynnu'r gornel yn dod ag ymdeimlad o ragweld wrth agosáu at yr anhysbys. Mae arolygu cymal nesaf y daith, ei dirnodau, ei ddaearyddiaeth a'i orwelion, yn dod â'r addewid o brofiadau newydd.

Wirth ni rownd y gornel o'r gaeaf i'r gwanwyn mae Oriel Davies wedi ymrwymo i wneud lle i waith a grëwyd gan ein cymunedau, gan alluogi talent greadigol i ffynnu. Mae'r oriel yn gweithio gyda phartneriaid o'r un anian i gyrraedd ac ymgysylltu'n ehangach ac yn ddyfnach. Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf rydym wedi cael y pleser o gwrdd â chantorion, cerddorion, beirdd, gwehyddion, gweithwyr coed, atgyweirwyr, tyfwyr, crochenwyr, storïwyr a chogyddion.

Mae'r arddangosfa hon yn dwyn ynghyd waith gan bobl yn ein cymunedau sy'n ymwybodol o rownd cornel yn eu bywydau, gan gymryd ysbrydoliaeth gan artistiaid, cerflunwyr a beirdd a'r amgylchedd. Maent yn archwilio ac yn datblygu eu creadigrwydd trwy addysg ffurfiol a rhaglenni creadigol anffurfiol.

Mae yna lawer o fathau o wneud marciau i'w gweld - cromlin llinell wedi'i phaentio; llawysgrifen llifog y caligraffydd; marciau dwfn y cŷn yng ngharreg Portland. Mae gwneud marciau dro ar ôl tro yn gwneud ystyr. Mae'r bobl sy'n cymryd rhan yn y prosiectau hyn wedi siarad am sut maen nhw'n dysgu amdanynt eu hunain ac yn dod o hyd i ystyr newydd yn eu bywydau.

Yn cydweithredu ag Oriel Davies i gynhyrchu'r arddangosfa hon mae Prosiect Cynhyrchu One Planet, Radiate Arts a'r bardd Emma Beynon.

Mae The One Planet Generation, dan arweiniad Open Newtown, yn gweithio gyda phobl ifanc, gan ddarparu'r offer a'r gefnogaeth i'w galluogi i gyfrannu'n effeithiol at y ddadl ar yr hinsawdd a chynllunio ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy. Mae Tirnodau yn benllanw gwaith gan fyfyrwyr Celf a Dylunio NPTC a ddechreuodd yn ystod Uwchgynhadledd Hinsawdd COP26. Fe’i hysbrydolir gan weithiau celf gyhoeddus gan gynnwys murlun Jody Thomas o Greta Thunburg (Bryste 2018) a gwaith byw Mary Mattingly ‘Swale’ (Efrog Newydd) - tirwedd bwytadwy arnofiol ar gwch wedi’i hadfer.

Ail-wylltio. Arlunio gan Evan Oldfield


O 5ed Chwefror:

Rhyddid Creadigol

Mae Rhyddid Creadigol yn brosiect parhaus sy'n cael ei redeg gan Radiate Arts yn Hwb Creadigol Clwedog ger Llanidloes. Gan weithio gyda ffotograffiaeth a cherfio cerrig nod y prosiect yw cefnogi Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog i adeiladu lles meddyliol cadarnhaol yn amgylchedd naturiol canolbarth Cymru.

Delwedd Radiate Arts

Syniad O Le

Mae'r bardd Emma Beynon yn awdur a hwylusydd creadigol. Cymerodd y cyfranogwyr ran mewn gweithdai ysgrifennu creadigol gydag Emma ac Oriel Davies mewn cyfuniad o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb. Archwiliodd gweithdai ymdeimlad o le, gan gyflwyno amrywiaeth eang o feirdd ac arddulliau. Datblygodd cyfranogwyr hyder yn eu hysgrifennu ac wrth rannu eu gwaith.

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5. Archebwch docyn diwrnod yma.