Cymraeg

Disgrifiad Rôl i Wirfoddolwyr yn Oriel Davies

Pwrpas rolau gwirfoddol

Cefnogi staff cyflogedig yn yr oriel gelf a chynorthwyo gyda gweithdai artistiaid.

Prif dasgau

Bydd gwirfoddolwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o dasgau sy'n gysylltiedig â rhedeg sefydliad celfyddydol prysur. Ar adegau byddant yn gweithio ochr yn ochr â staff i ofalu am weithiau celf, yr arddangosfeydd ac ymwelwyr. Byddant yn rhan o wyneb cyhoeddus Oriel Davies Gallery a byddant yn croesawu ymwelwyr ac yn cyfoethogi eu profiad. Gall gwirfoddolwyr gefnogi artist a staff oriel wrth iddynt arwain sesiwn gweithdy creadigol gydag aelodau o’r cyhoedd, ar-lein, yn y mannau arddangos neu’r tu allan yn yr amgylchedd naturiol.

Lleoliad

Oriel Davies Gallery, Y Parc, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NZ


Hyfforddiant

Bydd pob gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn sesiwn anwytho ac yn cael hyfforddiant penodol sy'n berthnasol i bob un o'r tasgau a amlinellir uchod. Dros amser, bydd gwirfoddolwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn hyfforddiant pellach sy'n berthnasol i fod yn rhan o dîm yr oriel. Mae Oriel Davies yn gadarnhaol ynghylch helpu unigolion i ddatblygu eu potensial. Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu cefnogi'n llawn gan staff yr oriel trwy gydol eu hyfforddiant.

Amser

Mae'r oriel ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul, o 12-5pm. Rhowch wybod i ni ar ba ddyddiau ac amseroedd yr ydych ar gael i wirfoddoli yn eich Ffurflen Gais Gwirfoddolwr.

Treuliau

Gellir cefnogi costau teithio gwirfoddolwyr i ac o'r oriel. Gweler y polisi treuliau am fanylion.

Gofynion/sgiliau personol

Mae Oriel Davies Gallery yn amgylchedd sy’n gyfeillgar i deuluoedd, yn hygyrch yn gorfforol ac yn ddelfrydol i bawb gael profiad o gelf gyfoes o safon fyd-eang. Yn ein nod o roi profiad o ansawdd uchel i bob ymwelydd, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr unigol sydd â meddwl agored, cyfeillgar a chymwynasgar ac sy'n credu mewn gwneud orielau celf yn fannau cynhwysol i bawb eu mwynhau. Dylai ein gwirfoddolwyr fod yn hapus i siarad am yr oriel a'r gwaith sy'n cael ei arddangos pan ofynnir iddynt. Dylai gwirfoddolwyr fod yn barod i fod yn hyblyg, er mwyn darparu ar gyfer anghenion ymwelwyr ac orielau. Mae ymdeimlad o gyfrifoldeb a dibynadwyedd yn hanfodol wrth wirfoddoli ac yn ddelfrydol, gofynnwn i wirfoddolwyr wneud ymrwymiad amser rheolaidd, i wneud eu gorau i gadw at eu hamserlen a lle bynnag y bo modd, rhoi gwybod i ni ymlaen llaw os na allant wneud hynny. Byddai diddordeb brwd mewn celf yn helpu i wneud gwirfoddoli yn Oriel Davies yn brofiad gwerthfawr iawn i chi.

Bydd y buddion yn amrywio ar gyfer pob gwirfoddolwr ond yn cynnwys:
  • Treulio amser mewn gofod celf cyhoeddus deinamig, cyfoes
  • Ennill gwybodaeth a phrofiad o'r byd celf gyfoes
  • Datblygu hyder a dysgu sgiliau newydd
  • Cyfarfod ac ymgysylltu â phobl ddiddorol
  • Gwella eichsgiliau trosglwyddadwy a allai helpu i ddod o hyd i waith cyflogedig yn y dyfodol
  • Rhoi eich amser er lles pawb - rhoi rhywbeth o werth yn ôl yn eich cymuned leol

You might also be interested in...