Cymraeg

Taith “Masterpiece” Yr Oriel Cenedlaethol

Mae Tŷ'r Cardiau gan Jean-Siméon Chardin (tua 1740–1) o Gasgliad yr Oriel Genedlaethol, yn teithio’r DU yn 2021 a 2022.

Dewiswyd y llun ar gyfer blwyddyn gyntaf partneriaeth Campwaith tair blynedd yr Oriel gydag Oriel Davies (Y Drenewydd, Powys, Cymru), Amgueddfa Beacon (Whitehaven, Cumbria) ac Amgueddfa Sir Gaerfyrddin (Abergwili, Caerfyrddin). Mae Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol 2021–23 yn cynnig cyfle i dair amgueddfa, oriel neu ganolfan gelf nad ydynt yn Llundain i fod yn bartner gyda'r Oriel Genedlaethol am dair blynedd ac i arddangos un gwaith mawr gwahanol i'n casgliad bob blwyddyn.

Am y tro cyntaf yn hanes y Masterpiece Tour, dewiswyd y lleoliadau partner am gyfnod o dair blynedd a bydd y paentiadau ar gyfer 2022 a 2023 yn cael eu dewis ar y cyd gan y partneriaid a'r Oriel Genedlaethol.

Oriel Davies

10 Gorffennaf - 25 Medi 2021

Mae Oriel Davies yn cychwyn ar y Daith gampwaith trwy gyflwyno Tŷ'r Cardiau gan Chardin ochr yn ochr â dau comisiynau newydd. Gwaith cinetig gan yr artist Charlie Cook, a fydd yn archwilio’r cysyniad o ‘freuder dynol ymdrech ’a’r syniad o ddyfalbarhad chwareus fel y dangosir yn y paentiad a fenthycwyd.

Mae Charlie Cook, a raddiodd yn ddiweddar yn Ysgol Gelf Glasgow, yn defnyddio sgiliau gwneud cabinet i greu gweithiau cinetig sy'n archwilio cydbwysedd yn chwareus. Bydd hyn yn cael ei ddangos ochr yn ochr ag Adeiladu Dyfodol, cydweithrediad rhwng Oriel Davies, cymunedau lleol a'r darlunydd Alyn Smith. Mae'r artist o Gaerdydd wedi'i gomisiynu i greu set o 15,000 o gardiau a fydd yn cael eu cwblhau trwy gyfraniadau gan gymunedau lleol a'u hadeiladu yn yr oriel sy'n archwilio'r berthynas rhwng breuddwydio a realiti trwy chwarae.

Dywedodd Steffan Jones-Hughes, Cyfarwyddwr Oriel Davies: 'Rydyn ni'n falch iawn o gael y cyfle hwn i weithio gyda'r Oriel Genedlaethol a dangos gwaith hanesyddol o'r casgliad fel man cychwyn ar gyfer deialog gyfoes gydag artistiaid a'n cynulleidfaoedd, gan wneud cysylltiadau rhwng y gwaith a phobl a lleoedd y Drenewydd. '

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Oriel Genedlaethol, Dr Gabriele Finaldi: ‘Wedi’i ddal yn rhywle rhwng chwilfrydedd, penderfyniad a breuder, mae’r bachgen ym mhaentiad Chardin wedi ymgolli yn ei adeiladwaith tŷ o gardiau. Mae’r amgueddfeydd cynnal wedi beichiogi rhai dulliau hynod wreiddiol a chyfranogol iawn o sut y bydd y llun hwn yn cael ei arddangos yng nghyd-destun eu gofodau a’u casgliadau ac edrychaf ymlaen yn fawr at weithio’n agos gyda nhw i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd y tu allan i Lundain. ’

NG4078

Jean-Siméon Chardin

Tŷ'r Cardiau (Portread o Jean-Alexandre Le Noir)

tua 1740–1

Olew ar gynfas

60.3 x 71.8 cm

© Yr Oriel Genedlaethol

Mae'r llun hwn yn un o bedwar fersiwn a nodwyd o The House of Cards a baentiwyd gan Chardin. Mae'n debyg mai'r fersiwn olaf a baentiodd ac mae'n debyg iddo gael ei arddangos yn Salon 1741.

Mae bachgen ifanc yn sefyll wrth fwrdd pren bach, sydd wedi'i orchuddio ag abwyd gwyrdd. Gan bwyso ymlaen ychydig gyda'i forearmau'n gorffwys ar ben y bwrdd, mae wedi'i amsugno'n llawn yn y dasg o adeiladu tŷ allan o gardiau chwarae. Mae'r llawr cyntaf eisoes wedi'i gwblhau ac mae ar fin dechrau'r ail. Y bachgen yw Jean-Alexandre Le Noir, yr oedd ei dad, Jean-Jacques Le Noir, yn ddeliwr dodrefn ac yn wneuthurwr cabinet. Yn ffrind agos i Chardin, a oedd wedi bod yn dyst i briodas yr arlunydd ym 1744, roedd Jean-Jacques Le Noir wedi comisiynu sawl llun ganddo, gan gynnwys portread o Madame Le Noir (sydd bellach ar goll ac yn hysbys yn unig o engrafiad).

Roedd thema plentyn yn adeiladu tŷ o gardiau yn gyfarwydd i gyfoeswyr Chardin o ddelweddau o'r 17eg a'r 18fed ganrif, a oedd yn aml yn cynnwys penillion moesol. Pan wnaed engrafiad o baentiad Chardin gan François-Bernard Lépicié ym 1743, roedd y pennawd o dan y ddelwedd yn cynnwys y llinellau: 'Annwyl blentyn ar bob pleserau wedi'i blygu / Rydym yn dal eich gwaith bregus yn jest / Ond meddyliwch on't, a fydd yn mwy o sain / Ein cynlluniau oedolion neu gestyll gennych chi wedi'u hadeiladu? 'Ond hyd yn oed heb ychwanegu'r pennill, byddai symbolaeth y cardiau cytbwys cain - sy'n arwydd o natur fflyd a bregus ymdrech ddynol - wedi bod yn glir.

Roedd cardiau hefyd yn gysylltiedig â gamblo, ond nid yw’n ymddangos bod hyn yn bryder i Chardin yma, er gwaethaf presenoldeb sglodyn a darn arian ar y bwrdd. Mae'n ymddangos nad yw'r rhain o unrhyw ddiddordeb i'r bachgen (nad oes ganddo gydymaith i gamblo gydag ef beth bynnag) ac roeddent yn fwyaf tebygol o gael eu gadael o gêm gynharach o piquet. Nid oes gan y bachgen unrhyw ddiddordeb yng ngwerth y cardiau eu hunain ychwaith. Yn wir, mae'n edrych ar gefn gwag y cerdyn y mae'n ei ddal. Fel y nodwyd yng nghatalog Salon 1741, mae’r bachgen yn syml yn ‘mwynhau ei hun yn gwneud tŷ o gardiau.’

Efallai bod y ffaith bod y tŷ hwn o gardiau yn ddim ond un llawr yn arwyddocaol. Mae paentiadau cyfoes o'r thema hon fel arfer yn dangos bod y cardiau'n ddau lawr neu fwy o uchder - ac felly mewn mwy o berygl o gwympo. Awgrymwyd y gallai'r tŷ anghyflawn fod yn drosiad i'r plentyn, nad yw'n oedolyn eto. Ond efallai y bydd yna gymdeithasau teuluol mwy uniongyrchol hefyd. Fel gwneuthurwr dodrefn cain, efallai fod Monsieur Le Noir wedi gobeithio y byddai ei fab yn ei ddilyn i'r busnes. Efallai nad gêm yn unig yw adeilad cardiau’r bachgen ond gall hefyd fod yn ymarfer mewn dulliau adeiladu. Ystyr 'Noir' yw du yn Ffrangeg, ac efallai y bwriedir i'r arddangosfa amlwg o ddau gerdyn siwt du wedi'u plygu'n unionsyth (y rhaw a'r clwb) - y mae eu siapiau teiran yn adleisio het tricorne du'r bachgen - awgrymu cysylltiad rhwng enw teulu Le Noir a proffesiwn yn seiliedig ar greu strwythurau a fydd yn para.

Mae'r Oriel Genedlaethol yn un o'r orielau celf mwyaf yn y byd. Fe'i sefydlwyd gan y Senedd ym 1824, ac mae'r Oriel yn gartref i gasgliad y genedl o baentiadau yn nhraddodiad Gorllewin Ewrop o ddiwedd y 13eg i ddechrau'r 20fed ganrif. Mae'r casgliad yn cynnwys gweithiau gan Bellini, Cézanne, Degas, Leonardo, Monet, Raphael, Rembrandt, Renoir, Rubens, Titian, Turner, Van Dyck, Van Gogh a Velázquez. Amcanion allweddol yr Oriel yw gwella'r casgliad, gofalu am y casgliad a darparu'r mynediad gorau posibl i ymwelwyr. Mwy ar www.nationalgallery.org.ukPublished: 05.05.2021