Cymraeg

Cyfle: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am rywun i adrodd ein straeon

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanolbarth Cymru, gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid sy’n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, deniadol, cynhwysol a chroesawgar.

Rydym yn un o orielau mwyaf blaenllaw Cymru ac yn brif leoliad celfyddydau gweledol cyfoes ar gyfer rhanbarth Canolbarth Cymru a’r Gororau. Rydym yn fan cyfarfod i gymunedau a chymdeithas. Rydym yn chwarae rhan bwysig mewn creu mannau sy’n berthnasol i’n cymunedau lleol drwy weithio mewn partneriaeth i ddarparu rhaglenni, cyfleoedd a phrofiadau amrywiol, cynhwysol ac ystyrlon.

Mae ein stori yn bwydo i mewn i'n rhaglen. Rydym yn dathlu’r mannau gwyrdd, yr amgylchedd, yr Afon Hafren, Camlas Maldwyn, ein treftadaeth ddiwydiannol ac amaethyddol, ein hanes. Edrychwn at y Chwiorydd Davies, Robert Owen, David Davies, Laura Ashley a Pryce Pryce Jones. Rydym am adrodd y straeon hyn drwy ymatebion cyfoes, creadigol.

Rydym yn gyflogwr Cyflog Byw, wedi ymrwymo i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, nid oes gennym unrhyw oddefgarwch i hiliaeth.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sydd â'r sgiliau yr ydym yn chwilio amdanynt.

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano -

 • Datblygu a rheoli gweithrediad strategaethau marchnata, cyfathrebu a datblygu cynulleidfa effeithiol ar gyfer Oriel Davies.
 • Cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd marchnata effeithiol i gynyddu presenoldeb mewn digwyddiadau a refeniw tocynnau lle bo'n berthnasol.
 • Rheoli'r holl hysbysebu, dosbarthu print, post uniongyrchol ac ymgyrchoedd marchnata eraill.
 • Ysgrifennu a rhannu datganiadau i'r wasg gyda'r cyfryngau lleol a chenedlaethol.
 • Ymgysylltu a chyflwyno i'r cyfryngau lleol a chenedlaethol.
 • Cyfrannu at statws, proffil a hyrwyddiad y celfyddydau gweledol yn lleol, yn genedlaethol a lle bo'n briodol, yn rhyngwladol
 • Datblygu ein hunaniaeth ar-lein trwy gyrraedd cynulleidfaoedd newydd trwy gyfryngau cymdeithasol a chynnwys digidol ar-lein. Gallai hyn fod yn Twitter, Facebook, Instagram, a sianeli sain a fideo eraill.
 • Hyrwyddo a chofnodi gweithgarwch sefydliadol yn ddwyieithog (yn Gymraeg a Saesneg) trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol
 • I bortreadu ein gweledigaeth ac adrodd ein stori trwy'r digwyddiadau sy'n digwydd mewn ffordd gyffrous a hygyrch.
 • Trefnu postiadau i hyrwyddo digwyddiadau sydd i ddod
 • Ysgrifennu a rheoli ein cylchlythyr.
 • I ennyn diddordeb ein cynulleidfa y tu hwnt i safle gwerthu.
 • Creu gwaith celf a hysbysebion o asedau artistiaid a digwyddiadau
 • Darparu deunydd marchnata perthnasol, labeli gwybodaeth, paneli deunydd dehongli ac ati ar gyfer prosiectau, gweithgareddau, arddangosfeydd, a digwyddiadau gan gynnwys cynhyrchu datganiadau i'r wasg, darparu copi, cynhyrchu deunydd printiedig a datblygu cysylltiadau â'r cyfryngau.
 • Datblygu marchnata a chyhoeddusrwydd mewnol
 • Cwrdd a gosod targedau ariannol
 • Gweithio gyda chyflenwyr i gael y gwerth gorau, yr opsiynau mwyaf cynaliadwy
 • Datblygu cyfleoedd noddi gyda chyflenwyr
 • Gweithio gyda Rheolwyr Profiad Ymwelwyr i ddatblygu cynllun aelodaeth
 • Mewnbynnu a rheoli cynnwys gwefan a chysylltu â gwesteiwyr gwe
 • Cefnogi datblygiad gwerthiannau ar-lein
 • Monitro, gwerthuso ac adrodd ar weithgaredd.
 • Gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n gyson â'r swydd yn ôl y gofyn

Cyfnod y Contract 12 mis i ddechrau gyda'r potensial i adnewyddu i barhaol

Cyfnod Prawf 3 mis

Hawl gwyliau: 20 diwrnod y flwyddyn, ynghyd â Gwyliau Banc, a TOIL

Contract 12 mis (gyda'r potensial i fod yn barhaol), tri diwrnod yr wythnos, wedi'i leoli'n bennaf yn y Drenewydd (swyddfa hyblyg a WFH). Oriau craidd 9.15 – 3.15, Oriau swyddfa 9-5. Bydd angen rhywfaint o waith ar y penwythnos a gyda'r nos.

Budd-daliadau:

Digwyddiadau oriel

Bwyd am bris gostyngol

Gostyngiad gweithiwr

Gostyngiad siop

Pensiwn gweithle da

Profiad:

Bydd y rôl newydd hon yn cyflawni gweithgarwch marchnata a chyfathrebu’r sefydliad o ddydd i ddydd, yn ogystal â gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr i lunio strategaethau marchnata a datblygu cynulleidfa’r sefydliad, ein proffil a’n cyfathrebu.

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd o leiaf tair blynedd o brofiad mewn rôl farchnata ar ôl cyflawni ymgyrchoedd arloesol sydd wedi rhagori ar dargedau gwerthu neu ymgysylltu. Mae hyn yn ddymunol

Mae sgiliau hanfodol yn cynnwys peth profiad o weithredu brand; systemau CRM a rheoli data; datblygu cynnwys ar-lein trwy wefan, cyfryngau cymdeithasol a gweithgaredd SEO; rheoli cyllideb; cynllunio a chyflwyno’r wasg a’r cyfryngau, datblygu cysyniadau creadigol a chomisiynu a chynhyrchu cynnwys ar gyfer ymgysylltu â’r gynulleidfa ac adborth gan randdeiliaid.

Yn ogystal, bydd gennych sgiliau cyfathrebu ac ysgrifenedig rhagorol gyda diddordeb mewn adrodd straeon, bydd gennych yr hyblygrwydd i addasu i anghenion a therfynau amser newidiol, a bydd gennych angerdd ac ymrwymiad i'r celfyddydau ac i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon, gan gynnwys Cymraeg sgyrsiol sylfaenol, sgiliau “Cymraeg yn y Gweithle” a pharodrwydd i ddatblygu’r sgiliau hynny os nad yn rhugl.

Cyflog:

£15,812 am 3 diwrnod yr wythnos (£26,353 FTE) yn seiliedig ar 37.5 awr yr wythnos

I wneud cais:

ebost steffan@orieldavies.org gyda "Marchnata Marketing" yn y llinell bwnc. Anfonwch CV a llythyr eglurhaol.

Dyddiad Cau: 10/05/2023

Marketing and Comms

word, 46.193 KB

Published: 01.05.2023