Cymraeg

The Once and Future Wild

"Birdsong crept in its stead, the soft crick-crick of insects, the far-off lowing of wild longhorn cattle. Through the mist, a thousand silver butterflies flitted round a lichen-strewn branch, setting down for the night. The bushy tail of a red squirrel twitched and a small brown bird hopped in a patch of scrub. Wings sailed by- a nightjar scooping moths in the breeze. Somewhere, an owl hooted, and more cried in answer. The rhythm of a long-ago wild, a lost wild, a restored wild. The sound slipped in through cracks and corners, everywhere."

Extract from ‘The Once and Future Wild’ written by Daisy Dunn for the ODG Assembly, 2021.

Comisiynwyd y darn hwn o ysgrifennu creadigol fel rhan o alwad agored awduron ifanc, a wahoddodd bobl ifanc 14-25 oed yn Powys, Cymru, i ddefnyddio ysgrifennu creadigol a ffuglen i archwilio beth allai cynulliad ieuenctid Oriel Davies fod, yr hyn y gallai ei wneud. a sut y gallai ei wneud.

Mae testun Daisy yn dychmygu'r Drenewydd wedi'i hail-wylltio; mae'n lle y mae hi'n teimlo sydd wedi gwneud pethau'n iawn, gydag economi sy'n cael ei gyrru'n ecolegol, poblogaethau ffyniannus o adar a oedd unwaith yn brin, a gwartheg hir yn pori y tu allan i'r oriel.

Yn dilyn ymlaen o'r alwad agored, mae Daisy wedi dewis clipiau sain o archif recordiadau ffilm a sain Knepp Wildland. Golygwyd hwn yn ddarn sain dolennog sy'n trawsnewid y dirwedd y tu allan i'r oriel i'r lle a ddychmygir yn ei thestun. Bydd y sain yn cael ei chwarae trwy siaradwr cerameg y tu allan i'r oriel, sydd ar ei ffurf o wrthrych a ddisgrifir yn yr un testun - "Gosodwyd y darn cyntaf o glai wedi'i fowldio ar fwrdd i'r ochr gyda thud llaith. Rholiodd i'r ochr ar ei wyneb crwn, sffêr wag wedi'i thorri yn ei hanner. Ar un pen roedd twll crwn yn nythu trwy'r clai. "

Ochr yn ochr â'r darn sain hwn, mae cyhoeddiad printiedig Cynulliad ODG a ddyluniwyd gan Midge Press yn dwyn ynghyd destunau awduron ifanc, gwaith o'r gweithdai ar-lein, cyfweliadau, syniadau, ac mae'n ymddangos yn yr arddangosfa deithiol 'We are Commoners' ynghyd â recordiad sain o'r ysgrifenwyr yn darllen eu testunau.

Datblygwyd Cynulliad ODG fel rhan o breswyliad Hefin Jones gydag Oriel Oriel Davies, a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a gynhaliwyd yn ysbeidiol rhwng Mai 2020 a Mawrth 2021. Dyfeisiwyd y cyfnod preswyl gan Craftspace ar gyfer We Are Commoners - arddangosfa deithiol yn tynnu sylw gweithredoedd o gymuno creadigol.

Mae Oriel Davies yn datblygu’r Cynulliad ar gyfer a chyda phobl ifanc fel lle, corfforol a rhithwir, i bobl ifanc rannu syniadau a materion a chwarae rhan weithredol wrth lunio dyfodol yr oriel a’i rhaglennu creadigol.

Gyda diolch arbennig i:

Tony Hall, Castle Hill Arts

Knepp Wildland am eu caniatâd caredig i ddefnyddio'r recordiadau.

"Mae Knepp yn ystâd 3,500 erw ychydig i'r de o Horsham, Gorllewin Sussex. Er 2001, mae'r tir - a fu unwaith yn cael ei ffermio'n ddwys - wedi'i neilltuo i brosiect ailweirio arloesol. Gan ddefnyddio anifeiliaid pori fel ysgogwyr creu cynefinoedd, a chydag adfer deinamig , cyrsiau dŵr naturiol, mae'r prosiect wedi gweld cynnydd rhyfeddol mewn bywyd gwyllt. Mae rhywogaethau hynod brin fel colomennod crwban, eos nos, hebog tramor a gloÿnnod byw ymerawd porffor bellach yn bridio yma; ac mae poblogaethau o rywogaethau mwy cyffredin yn rocedi. "


In this section

Share this

You might also be interested in...

Published: 02.06.2021